Gwarancje produktów

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja obejmuje wady produktów spowodowane wadliwymi częściami, materiałami lub wadami produkcyjnymi, ujawnionymi w okresie 24 miesięcy od daty wydania produktu.
2. Produkt będzie uznany za wadliwy, jeśli nie ma właściwości lub nie spełnia wymagań określonych w instrukcji obsługi, warunkach technicznych czy wynikających z jego przeznaczenia, a wada istniała w momencie wydania produktu.


Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powstałych z winy, niedbalstwa lub nieuzasadnionej niewiedzy Klienta,
- uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi (powodzie, pożary, wyładowania atmosferyczne, inne klęski żywiołowe, itd.),
- materiałów eksploatacyjnych oraz części posiadających określony czas prawidłowego działania i podlegających naturalnemu zużyciu (np. źródła światła).