Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod adresem: https://decolovin.pl. Jest on dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827).


Właścicielem i administratorem sklepu Decolovin.pl jest firma:

Decolovin Sp. z o.o.


Dane rejestrowe:

Firmę wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596438; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego); kapitał zakładowy: 10000,00 zł.

Adres rejestracyjny i korespondencyjny: ul. Słowiańska 2a, 75-846 Koszalin

NIP: 6692526424, REGON: 363477991

Numer rachunku bankowego: 06 1050 1559 1000 0090 3081 5477

tel.: +48 664 197 513, e-mail: sklep@decolovin.pl


Adres do przesyłek (reklamacje i zwroty):

Prosimy o wcześniejszy kontakt przed wysłaniem w celu wskazania adresu do wysyłki.

Definicje


Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Decolovin Sp. z o.o. dostępny pod adresem https://decolovin.pl, w którym umowa sprzedaży lub świadczenia usługi jest zawierana drogą elektroniczną, a jeżeli stroną umowy jest konsument, to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz. 827).

Sprzedawca i usługodawca – Spółka Decolovin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (ul. Słowiańska 2a, 75-846) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596438 (Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego) – umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę sklepu internetowego: https://decolovin.pl.

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a które dokonują lub zamierzają zawrzeć umowę lub korzystają z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego.

Konsument – klient, osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. Precyzyjną definicję konsumenta podaje art. 22 Kodeksu cywilnego.

Produkt – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w sklepie internetowym.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi) złożone elektronicznie lub telefonicznie.

Newsletter– usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

Postanowienia ogólne


Zakresem działalności sklepu internetowego prowadzonego przez Decolovin Sp. z o.o. jest sprzedaż wysyłkowa wyposażenia wnętrz i przestrzeni otwartych za pośrednictwem strony internetowej.

1. Sprzedawca w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:

 • utworzenie konta klienta w sklepie internetowym i administrowanie nim;
 • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
 • przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi newsletter – za zgodą klienta.

2. Świadczenie usług elektronicznych w wyżej wymienionym zakresie jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta na stronie i na administrowaniu nim jest zawierana na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji klienta na stronie.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i zostaje rozwiązana z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.

5. Umowa o świadczenie usługi newsletter jest zawierana na czas nieokreślony i w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres klienta podany przy rejestracji.

6. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy świadczenie usługi rozpocznie się za zgodą konsumenta przed upływem tego terminu. Wtedy konsument składa przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy);
 • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej;
 • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby sprzedawcy (usługodawcy).

7. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

 • Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres sprzedawcy, a ten niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli konsument obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza postanowienia regulaminu – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni, licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy, usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
 • Usługodawca i klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

9. Do współpracy z systemem informatycznym usługodawcy klient potrzebuje mieć dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez Internet nawiązanie komunikacji ze stroną internetową sklepu. W przypadku komputera system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (np.: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora nie może być mniejsza niż 1024 x 768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie dostarczone przez wytwórcę urządzenia i umożliwiające wykonywanie operacji równoważnych do wyżej wymienionych przeglądarek komputerowych. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies jest omówione w polityce prywatności umieszczonej w zakładce na stronie sklepu internetowego.

10. Klient jest zobowiązany do wprowadzania do systemu danych zgodnych ze stanem faktycznym, z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

11. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.

12. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach znajdujące się na stronie internetowej sprzedawcy, stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.

Zamówienie


1. Sklep internetowy realizuje zamówienia z wysyłką na terenie Polski.

2. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem:  www.uokik.gov.pl/download.php?id=546).

3. Przed złożeniem zamówienia klient musi zapoznać się z niniejszym regulaminem. Fakt zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego regulaminu i ich akceptacja klient potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

5. Zamówienie telefoniczne można składać pod numerem telefonu podanym w zakładce Kontakt. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy, wysyłając ją klientowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku. Konsument dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od sprzedawcy.

6. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie konsumenta – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

7. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez sprzedawcę następuje po otrzymaniu wpłaty na konto (w przypadku płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych) lub od dnia w którym Klient dostał wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji (w przypadku wyboru płatności za pobraniem).

8. Realizacja zamówienia trwa nie dłużej niż 5 dni roboczych, licząc od daty ustalonej, jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 72 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

9. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Furgonetka.pl, którego właścicielem jest firma Grupa Furgonetka Sp. z o. o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 113-256-73-65, KRS: 0000239865, REGON: 140220084, kapitał zakładowy: 100 000 zł, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej 8. Telefon kontaktowy: + 48 22 112 08 35 - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze.

10. Jeżeli klientem jest konsument, sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie wydać mu rzecz, nie później jednak niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia z winy sprzedawcy konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

11. Jeżeli sprzedawca oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

Ceny


1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki, w tym podatek VAT).

2. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności oraz potwierdza swój wybór.

3. Ceną wiążącą dla klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

Formy płatności


1. Uwzględniamy poniższe sposoby płatności:

 • przedpłatę – przelewem na numer rachunku bankowego podany w danych przedawcy lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;
 • system płatności online Przelewy24, regulamin dostępny jest na stronie: www.przelewy24.pl/cms,240,test.htm; operatorem przelewów online i operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
 • za pobraniem – gotówka w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika.

2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo częściowej.

Wysyłka towaru


1. Koszty dostawy ponosi klient, chyba że opis oferty produktu stanowi inaczej.

2. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach oraz dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.

3. Zakupione produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy Furgonetka.pl.

Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z klientami niebędącymi konsumentami - dotyczy przedsiębiorców


1. Niniejszy punkt regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z kupującymi niebędącymi konsumentami.

2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiły ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3. Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do klienta niebędącego konsumentem.

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

5. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości – niewymienione powyżej – w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w Kodeksie cywilnym w art. 556-581.

Prawo do odstąpienia od umowy (zwrot towaru) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem konsumenta


1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827) konsument, zawierając umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu (jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów – lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia zawarcia umowy), jednak jeżeli kupującym jest konsument, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, gdy sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sprzedawcę – sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (załącznik: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Po przesłaniu oświadczenia konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do korespondencji podany w danych sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.

4. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od sprzedawcy do konsumenta. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi konsument (klient).

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem konsumenta


1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt, będący przedmiotem umowy, bez wad.

2. Sprzedawca jest przez okres 2 lat odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja udzielona na sprzedany produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu cywilnego).

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby konsument wypełnił protokół reklamacyjny (załącznik: Druk reklamacyjny) lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania dotyczące usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.

7. Wadliwy produkt w uzgodnieniu ze sprzedawcą – jeżeli będzie to możliwe i celowe – konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana konsumentowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient jest obowiązany udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli kupującym jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia roszczeń.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

13. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie konsumenta – za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej – o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z jej uznaniem.

14. Po uwzględnieniu reklamacji sprzedawca zwróci konsumentowi poniesione przez niego koszty związane z reklamacją. Sprzedawca przekaże należną kwotę konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

15. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru, sprzedawca odeśle produkt konsumentowi na własny koszt.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych konsumenta zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.

2. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory o nazwie Rejestr klientów sklepu internetowego oraz Rejestr abonentów newslettera.

3. Podanie danych osobowych przez konsumenta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tej umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych konsumenta:

 • nazwisko i imię;
 • adres do wysyłki produktów;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego.

5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy usługodawcą a konsumentem i zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim, z wyjątkiem opisanych w pkt 6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

6. W przypadku sprzedaży produktów poprzez sklep internetowy w celu dostarczenia produktów do konsumenta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek, a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich online – administratorowi systemu płatności.

7. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów, będzie otrzymywał newsletter na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

Postanowienia końcowe


1. Umowa jest zawierana w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

2. Treść regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez kupującego. Treść regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na życzenie klienta. Regulamin wraz z załącznikami jest również doręczany klientom w załączeniu do wiadomości e‑mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2013 r. poz. 1422);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (DzU z 2001 r. nr 49, poz. 508 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827).

4. W przypadku gdyby w regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami regulaminu.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie regulamin pozostaje obowiązujący.

6. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (DzU z 2001 r. nr 49, poz. 5081 ze zm.).

7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.) posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody administratora strony internetowej.

8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego, w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny.

9. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:

 • miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą, bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów.
 • istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji.

Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Treść pierwszych trzech punktów zapisanych powyżej zaczerpnięto ze strony: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Treść załączników nr 1, 2 i 3 stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

12. Posiadamy prawa autorskie do niniejszego regulaminu. Jakiekolwiek wykorzystanie nawet fragmentów do celów komercyjnych jest niedozwolone. Wszelkie naruszenia mogą być powodem podjęcia działań prawnych.Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Prawo do odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną).

Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://decolovin.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w regulaminie niezwłocznie – nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

 • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej;
 • umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Załączniki do pobrania (w formacie PDF):


Załącznik nr 2: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 3: Druk reklamacyjny